منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

رشته مهندسی مواد

دروس امتحانی برای آزمون ارشد مهندسی مواد شامل 8 عنوان درسی می‌باشد که 5 درس (زبان عمومی و تخصصی، ریاضی، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک) برای هر 8 گرایش دارای ضریب 1 می‌باشد.

اما داوطلبین گرایش مهندسی پزشکی ـ بیومواد می‌توانند به‌جای دروس خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ترمودینامیک به ترتیب دروس فیزیولوژی و آناتومی، شیمی آلی و بیوشیمی، خواص مواد مهندسی و بیومتریال‌ها را پاسخ دهند.

این دفترچه شامل 170 سوال و مدت پاسخ‌گویی 150 دقیقه می‌باشد.

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد

زبان( عمومی و تخصصی(

1ـ زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی مواد و متالوژی

ریاضی عمومی (1و2(

1ـ ریاضی عمومی ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب

2ـ ریاضی عمومی جورج توماس

ریاضیات مهندسی:

1ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

3ـ ریاضیات مهندسی، تألیف دکتر شیدفر

معادلات دیفرانسیل:

1ـ معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان

2ـ معادلات دیفرانسیل، سیمونز

خواص فیزیکی:

1ـ خواص فیزیکی ـ تألیف ریدهیل

2ـ خواص فیزیکی ـ تألیف آونر

3ـ مهندسی و علم مواد، اسکلند

4ـ جزوه خواص فیزیکی 2 و عملیات حرارتی دکتر گلعزار (دانشگاه صنعتی اصفهان)

خواص مکانیکی:

1ـ متالوژی مکانیکی دیتر ـ ترجمه شهره شهیدی

2ـ تغییر شکل و مکانیزم‌های شکست مواد مهندسی، تألیف هرت برگ، ترجمه علی اکبر اکرامی

3ـ خواص مکانیکی مواد، هرتزبرگ

4ـ جزوه خواص مکانیکی 2 دکتر علی اکبر اکرامی (دانشگاه شریف)

شیمی فیزیک و ترمودینامیک:

1ـ کتاب ترمودینامیک، تألیف گسکل، ترجمه سعیدی

2ـ کتاب ترمودینامیک، تألیف دکتر توحیدی، دانشگاه تهران

3ـ جزوه شیمی فیزیک دکتر حلالی (دانشگاه صنعتی شریف)

4ـ جزوه ترمودینامیک دکتر یوزباشی¬زاده (دانشگاه صنعتی شریف)

·         کارشناسی ارشد مهندسی مواد سنجش تکمیلی
x

·         منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         سنجش کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         آزمون کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         ارشد مهندسی موادx

·         ارشد ازاد مهندسی موادx

·         ارشد سراسری مهندسی موادx

·         ارشد ازاد 96 مهندسی موادx

·         ارشد ازاد مهندسی مواد 96x

·         ارشد سراسری 96 مهندسی موادx

·         ارشد سراسری مهندسی مواد 96x

·         منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی موادx

·         رشته های کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         منابع ارشد ازاد مهندسی موادx

·         منابع ارشد سراسری مهندسی موادx

·         منابع ارشد مهندسی موادx

·         منابع ارشد 96 مهندسی موادx

·         ثبت نام ارشد مهندسی موادx

·         ثبت نام ارشد ازاد مهندسی موادx

·         ثبت نام ارشد سراسری مهندسی موادx

·         تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی موادx

·         تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         نحوه ثبت نام ارشد مهندسی موادx

·         نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی موادx

·         تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی موادx

·         تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی موادx

·         زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی موادx

·         زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی موادx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی موادx

·         تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی موادx

·         چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی موادx

·         نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی موادx

·         تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی موادx

·         تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی موادx

·         زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی موادx

·         ارشد سراسری96 مهندسی موادx

·         برنامه ریزی ارشد مهندسی موادx

·         برنامه ریزی ازمون مهندسی موادx

·         ارشد برنامه ریزی مهندسی موادx

·         ازمون ارشد ازاد مهندسی موادx

·         برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی موادx

·         چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی موادx

·         ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی مواد

 

 

  • ۹۶/۰۸/۰۹
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی مواد

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد

ارشد ازاد 96 مهندسی مواد

ارشد ازاد مهندسی مواد

ارشد ازاد مهندسی مواد 96

ارشد برنامه ریزی مهندسی مواد

ارشد سراسری 96 مهندسی مواد

ارشد سراسری مهندسی مواد

ارشد سراسری مهندسی مواد 96

ارشد سراسری96 مهندسی مواد

ارشد مهندسی مواد

ارشد نحوه برنامه ریزی مهندسی مواد

ازمون ارشد ازاد مهندسی مواد

برنامه ریزی ارشد مهندسی مواد

برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی مواد

برنامه ریزی ازمون مهندسی مواد

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی مواد

تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی مواد

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی مواد

تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی مواد

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی مواد

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی مواد

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی مواد

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی مواد

ثبت نام ارشد ازاد مهندسی مواد

ثبت نام ارشد سراسری مهندسی مواد

ثبت نام ارشد مهندسی مواد

رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی مواد

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی مواد

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی مواد

زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی مواد

زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی مواد

سنجش کارشناسی ارشد مهندسی مواد

مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی مواد

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد

منابع ارشد 96 مهندسی مواد

منابع ارشد ازاد مهندسی مواد

منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی مواد

منابع ارشد سراسری مهندسی مواد

منابع ارشد مهندسی مواد

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی مواد

نحوه ثبت نام ارشد مهندسی مواد

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی مواد

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی مواد

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی مواد

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

کارشناسی ارشد مهندسی مواد سنجش تکمیلی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی