منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع آزمون ارشد فنی مهندسی, منابع ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع ازمون ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد فنی مهندسی, منابع کنکور ارشد فنی مهندسی

طبقه بندی موضوعی
  • ۰
  • ۰

ضرایب و گرایش های مجموعه مهندسی معدن براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- مقاومت مصالح، 4- مکانیک سیالات، 5- زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)، 6- کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون، 7- مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری، 8- معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه، 9- ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی، 10- ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی).

 

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مهندسی معدن

1 )فرآوری مواد معدنی

1

2

3

2

2

2

7

0

0

0

2 )مکانیک سنگ

2

2

3

2

2

2

0

7

0

0

3 )استخراج معدن

3

2

3

2

2

2

0

0

7

0

4 )اکتشاف معدن

4

2

3

2

2

2

0

0

0

7

5)تونل و فضاهای زیرزمینی

2

2

3

2

2

2

0

7

0

0

6 )معدن و محیط زیست

5

2

3

2

2

2

0

0

0

0

7
 

7 )اقتصاد و مدیریت معدنی

3

2

3

2

2

2

0

0

7

0

 

 

·  کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنجش تکمیلیx

·  منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  سنجش کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  ارشد مهندسی معدنx

·  ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  ارشد ازاد 96 مهندسی معدنx

·  ارشد ازاد مهندسی معدن 96x

·  ارشد سراسری 96 مهندسی معدنx

·  ارشد سراسری مهندسی معدن 96x

·  منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی معدنx

·  رشته های کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  منابع ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  منابع ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  منابع ارشد مهندسی معدنx

·  منابع ارشد 96 مهندسی معدنx

·  ثبت نام ارشد مهندسی معدنx

·  ثبت نام ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی معدنx

·  تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  نحوه ثبت نام ارشد مهندسی معدنx

·  نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی معدنx

·  تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی معدنx

·  تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی معدنx

·  چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی معدنx

·  نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی معدنx

·  تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  ارشد سراسری96 مهندسی معدنx

·  برنامه ریزی ارشد مهندسی معدنx

·  برنامه ریزی ازمون مهندسی معدنx

·  ارشد برنامه ریزی مهندسی معدنx

·  ازمون ارشد ازاد مهندسی معدنx

·  برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی معدنx

·  چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی معدنx

  • ۹۶/۰۸/۱۳
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی منابع آزمون کارشناسی ارشد فنی و مهندسی

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد مهندسی معدن

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن

ارشد ازاد 96 مهندسی معدن

ارشد ازاد مهندسی معدن

ارشد ازاد مهندسی معدن 96

ارشد برنامه ریزی مهندسی معدن

ارشد سراسری 96 مهندسی معدن

ارشد سراسری مهندسی معدن

ارشد سراسری مهندسی معدن 96

ارشد سراسری96 مهندسی معدن

ارشد مهندسی معدن

ازمون ارشد ازاد مهندسی معدن

برنامه ریزی ارشد مهندسی معدن

برنامه ریزی ازمون ارشد سراسری مهندسی معدن

برنامه ریزی ازمون مهندسی معدن

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

تاریخ ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدن

تاریخ ثبت نام ارشد مهندسی معدن

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی معدن

تاریخ زمان ارشد سراسری مهندسی معدن

تاریخ زمان ثبت نام ارشد ازاد مهندسی معدن

تاریخ زمان نحوه ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدن

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد 96 ازاد مهندسی معدن

تاریخ نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی معدن

ثبت نام ارشد ازاد مهندسی معدن

ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدن

ثبت نام ارشد مهندسی معدن

رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی معدن

رشته های کارشناسی ارشد مهندسی معدن

زمان نحوه ثبت نام ارشد ازاد مهندسی معدن

زمان چگونگی ارشد ازاد مهندسی معدن

زمان چگونگی ثبت نام ارشد سراسری مهندسی معدن

سنجش کارشناسی ارشد مهندسی معدن

مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد مهندسی معدن

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی معدن

منابع ارشد 96 مهندسی معدن

منابع ارشد ازاد مهندسی معدن

منابع ارشد رشته های ارشد مهندسی معدن

منابع ارشد سراسری مهندسی معدن

منابع ارشد مهندسی معدن

نحوه ثبت نام ارشد ازاد 96 مهندسی معدن

نحوه ثبت نام ارشد مهندسی معدن

نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چگونگی برنامه ریزی رتبه های برتر مهندسی معدن

چگونگی ثبت نام ازمون ارشد 96 مهندسی معدن

کارشناسی ارشد مهندسی معدن

کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنجش تکمیلی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی